ÁSZF

WEBTÁRHELY, DOMAIN REGISZTRÁCIÓ ÉS EGYÉB KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés iktatásra kerül, elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek minősül, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A szolgáltatásainkkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://webonic.hu/) és aldomainjein történő és azzal kapcsolatos jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://webonic.hu/aszf és letölthető az alábbi linkről: http://webonic.hu/aszf.pdf 

1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
1.1.
A szolgáltató neve: Gyümölcstárhely Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8. b. ép. 1. em. 3.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@gyumolcstarhely.hu 
Cégjegyzékszáma: 07 09 025725
Adószáma: 25138205-2-07
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fejér Megyei Törvényszék, mint cégbíróság
Telefonszáma: +36 22 78 76 74
Adatvédelmi nyilvántartási számai: folyamatban…
A szerződés nyelve: magyar

1.2.
A jelen Szabályzat 2015. július 21. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
1.3.
Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
1.4.
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 
1.5.
Szolgáltató webtárhely, elektronikus posta, második szintű domain regisztráció, serverhousing, virtuális szerver, szerverbérlés, on-line marketing, webdesign, keresőoptimalizálás és egyéb kapcsolódó, a cégjegyzékben bejegyzett tevékenységi körök szerinti szolgáltatásokat (a továbbiakban külön-külön: „Szolgáltatás“ vagy együttesen: „Szolgáltatások“) nyújtó szolgáltató.
2. Szolgáltatások leírása
2.1.
A „Webtárhely“ szolgáltatás olyan szolgáltatás, amely a Felhasználó számára domainek és tárhelyek üzemeltetését teszi lehetővé a Szolgáltató domain kiszolgáló szerverén. A „Webtárhely” szolgáltatás részét általában „Elektronikus posta” szolgáltatás is képezi. Az említett szolgáltatások külön-külön is nyújthatók.
2.2.
Az „Elektronikus posta“ szolgáltatás olyan szolgáltatás, amely a Felhasználó számára bizonyos számú e-mail fiók, alias, valamint domain kosár létrehozását, elektronikus posta átirányítást és elektronikus postához való hozzáférést tesz lehetővé webes felület, POP3 vagy IMAP protokoll segítségével.
2.3.
Második szintű „Domain regisztráció“ alatt a Szolgáltató azon szolgáltatása értendő, amely a Felhasználó domainhez fűződő tulajdon- vagy használati jogának megszerzésére irányuló műveletek elvégzésén alapul (domain regisztráció a Felhasználó nevében és terhére vagy a Szolgáltató nevében és terhére a Felhasználó elsőbbségi használati jogával).
2.4.
Az „On-line marketing“, „Webdesign“, „Keresőoptimalizálás“ megoldások olyan szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató a Megrendelő vagy Felhasználó egyedi igényei alapján nyújt általában a Megrendelővel, ill. Felhasználóval kötött külön írásbeli szerződés értelmében. Amennyiben nem került sor írásbeli szerződés megkötésére, az ilyen jellegű szerződéses jogviszonyra a jelen ÁSZF rendelkezései megfelelően alkalmazandók.
2.5.
„Egyéb kapcsolódó szolgáltatások“ alatt elsősorban a serverhousing, szerverbérlés vagy virtuális szerverbérlés illetve üzemeltetés, domain átirányítás szolgáltatások, a Felhasználónak nyújtott Szolgáltatások adminisztrációja illetve egyéb olyan szolgáltatások értendők, melyeket a Szolgáltató nyújt vagy a jövőben nyújtani fog a cégjegyzékben bejegyzett tevékenységi körök keretén belül.
2.6.
Szolgáltató a Szolgáltatásokat saját tudása és műszaki lehetőségei, illetve az alvállalkozói műszaki lehetőségei szerint nyújtja, a Felhasználók számára más szolgáltatókkal fennálló hasonló jogviszonyokban nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozó általánosan elismert követelményeknek megfelelő minőségben.
3. Fogalmak meghatározása
3.1.
A Webtárhely, domain regisztráció és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés (a továbbiakban: „Szerződés“) olyan szabványosított szerződés, amely alapján a Felhasználó Szolgáltatásokat rendel a Szolgáltatótól. Szerződésnek minősül a Megrendelésként megjelölt, kitöltött és elküldött űrlap is. A Szerződés (Megrendelés) javaslata kitöltetlen űrlap formájában megtalálható és mindenki számára hozzáférhető a Szolgáltató weboldalán, és lehetővé teszi a Felhasználóra és a Szolgáltatásokra vonatkozó adatok kitöltését és kötelező érvényű megrendelését a Szolgáltatónál.
3.2.
A megbízási szerződés, szervizszerződés, egyedi szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés vagy egyéb szerződés a Szolgáltató és Megrendelő vagy Felhasználó között jön létre külön írásos formában alkotás előállítására vagy szolgáltatás nyújtására vonatkozóan a Megrendelő vagy Felhasználó egyedi igényei alapján, továbbá azokban az esetekben, amelyekre nem vonatkozik a Webtárhely, domain regisztráció és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés. Ha a szerződő felek eltérően nem állapodtak meg, az ilyen szerződés alapján létrejövő szerződéses jogviszonyban a jelen ÁSZF rendelkezései megfelelően alkalmazandók. A jelen ÁSZF-ben használt „Szerződés” fogalom alatt az ÁSZF jelen pontja szerint létrejött szerződés értendő.
3.3.
Az egyedi megállapodás a Szolgáltatásnyújtás minőségi és mennyiségi paramétereire, valamint azok be nem tartása esetén érvényes szankciókra vonatkozó külön megállapodás; az ilyen jellegű megállapodás megkötésére a Felhasználónak nem áll fenn jogi igénye. Az egyedi megállapodás a megkötés napján a vonatkozó Szerződés elválaszthatatlan részévé válik annak mellékleteként vagy függelékeként.
3.4.
Az ÁSZF alatt a jelen Általános feltételek értendők, amelyek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, amennyiben a szerződő felek erről írásban eltérően nem állapodtak meg.
3.5
A Felhasználó olyan természetes vagy jogi személy, aki a Szolgáltatóval Szerződés (Megrendelés) alapján szerződéses jogviszonyban áll.
3.6.
Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.
3.7.
A „World wide web“, „web“ vagy „www“ az Internet forrásai közti mozgást lehetővé tévő megosztott multimédiás hiperszöveges rendszert jelenti. Ha a Felhasználó 2. szintű regisztrált domainnel rendelkezik, a www cím alakja a virtuális www szerver: „www.domainneve.hu“.
3.8.
Az Internet olyan nyilvános adathálózat, amely lehetővé teszi a hálózat végpontjai közti adatkommunikációs átvitelt, illetve a kommunikáció egyéb formáit.
3.9.
A korlátlan lemezterület konkrét Felhasználótípus normál felhasználói szabványának megfelelő kapacitású (maximális foglalású) lemezterületet jelent, tekintetbe véve a Szolgáltató lehetőségeit és berendezései folyamatos üzemeltetésének fenntartását. Kérésre a Szolgáltató növelheti a lemezkapacitást az Ár utólagos megemelése nélkül, tekintetbe véve a Szolgáltató lehetőségeit és berendezései folyamatos üzemeltetésének fenntartását. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Felhasználónak szolgáltatott lemezkapacitás ismételt növelésének elutasítására a szerver folyamatos működésének veszélyeztetése esetén.
3.10.
A korlátlan számú e-mail fiók a konkrét Felhasználótípus normál felhasználói szabványának megfelelő számú e-mail fiókot jelent, tekintetbe véve a Szolgáltató lehetőségeit és berendezései folyamatos üzemeltetésének fenntartását. A Felhasználó kérésére a Szolgáltató növelheti az e-mail fiókok maximális számát az Ár utólagos megemelése nélkül, tekintetbe véve a lehetőségeit és berendezései folyamatos üzemeltetésének fenntartását. A Szolgáltató a szerver folyamatos működésének veszélyeztetése esetén fenntartja magának a jogot az e-mail fiókok maximális száma ismételt növelésének elutasítására.
3.11.
Korlátlan adatátvitel alatt az Internet hálózatból a Felhasználó domainjére vagy a Felhasználó domainjéről az Internet hálózatba irányuló adatáramlás, valamint a konkrét Felhasználótípus normál felhasználói szabványának megfelelő kapacitású adatáramlás értendő, tekintetbe véve a Szolgáltató lehetőségeit és berendezései folyamatos üzemeltetésének fenntartását.
3.12.
Warez alatt az illegálisan megszerzett vagy kínált, a szellemi vagy ipari tulajdon (pl. könyv, film, zene) védelmére vonatkozó jogszabály által védett alkotást tartalmazó szoftver vagy adatállomány, szoftver használatát lehetővé tévő illegálisan megszerzett vagy kínált hozzáférési jogosultságok, illetve szoftver vagy egyéb adatok illegális megszerzésére vonatkozó útmutatás értendő.
3.13.
A Szolgáltatás (Szolgáltatások) Ára a mindenkori áfával növelt bruttó ár.
3.14.
A Szolgáltatás aktiválása alatt a Szolgáltató olyan művelete értendő, amely által sor kerül a Szolgáltatás funkcionális hozzáférhetővé tételére az Internet hálózat segítségével, és amely a Felhasználó számára lehetővé teszi a Szolgáltatás tényleges használatát.
3.15.
A Szolgáltatásnyújtás időtartama Szerződés hatálybalépése és megszűnése közti időszakot jelöli.
3.16.
A Szolgáltatásnyújtás ideiglenes szüneteltetése a Szolgáltató olyan művelete, amely ideiglenesen lehetetlenné teszi a Felhasználó számára a Szolgáltatás használatát a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.
3.17.
Az Ügyfélszolgálat alatt olyan ügyfélszolgálati központ értendő, amely minden Felhasználóval szemben érvényesíti a Szolgáltató Szolgáltatásnyújtással kapcsolatos összes követelményét és bejelentését, a Felhasználónak műszaki támogatást nyújt, valamint fogadja reklamációit, panaszait, kéréseit és egyéb beadványait.
4. A Szerződés létrejötte és tárgya
4.1.
A Szolgáltatás iránt érdeklődő összes személy jogosult szerződést kötni a Szolgáltatóval az általánosan kötelező jogszabályokban és a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett.
4.2.
A Szerződés létrejöhet a Megrendelés kitöltésével és elküldésével a Szolgáltató weboldalán keresztül vagy írásban. A Megrendelés Szolgáltató weboldalán keresztüli kitöltésével és elküldésével létrejött Szerződés a Szolgáltatás megfizetésével lép hatályba a Szolgáltató által kiállított proforma-számla (díjbekérő )alapján, kivéve azt az esetet, amikor a Szolgáltatást díjmentesen nyújtja Szolgáltató. 
4.3.
A Szerződés tárgya a Szolgáltató részéről elsősorban a Felhasználó iránti, lemezterület szolgáltatására vonatkozó kötelezettsége WWW oldal üzemeltetéséhez, elektronikus posta szerver üzemeltetéséhez, második szintű domain nemzeti regisztrátornál való regisztrációjához a Felhasználó nevében és terhére vagy a Szolgáltató nevében és terhére a Felhasználó elsőbbségi használati jogával, továbbá egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához a Felhasználó részére a meghatározott minőségben és egyeztetett terjedelemben a Szerződésben, egyedi megállapodásokban és jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek mellett.
4.4.
A Szerződés tárgya a Felhasználó részéről a megrendelt Szolgáltatások Árának megfizetésére, a Szerződés és a jelen ÁSZF szerinti jogok érvényesítésére és kötelezettségek betartására vonatkozó kötelezettség.
4.5.
A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ÁSZF.
4.6.
A Szerződés tárgya a Felhasználó részéről a megrendelt Szolgáltatások Árának megfizetésére, a Szerződés és a jelen ÁSZF szerinti jogok érvényesítésére és kötelezettségek betartására vonatkozó kötelezettség.
4.7.
A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ÁSZF és az Árjegyzék.
4.8.
A Megrendelés adatainak kitöltése során keletkezett hiba a Megrendelés megfelelő mezejére történő kattintással javítható ki, melyben a Felhasználó törli a helytelen adatokat és felváltja a helyesekkel. A megrendelés elküldését követően ellenőrzés céljából megjelenik a teljes Megrendelés a kitöltött adatokkal együtt, melyben a Felhasználó szintén kijavíthatja a hibás adatokat.
5. A „Webtárhely” szolgáltatás tartalma, a Szolgáltató jogai és kötelezettségei
5.1.
A Szolgáltató a Felhasználó számára lehetővé teszi a szervere és szoftvere használatát virtuális internet szerver üzemeltetéséhez a Szerződésben szereplő terjedelemben. A Szolgáltató szervere harmadik személy szerverközpontjában van elhelyezve.
5.2.

A Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban a Szolgáltató köteles elsősorban:

 1. A Szolgáltató köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy Megrendelő magatartása okozott.
 2. Szolgáltató legjobb tudásának megfelelően műszaki segítséget nyújt a szolgáltatások beüzemeléséhez és működőképességének biztosításához. A Szolgáltató által, jelen szerződés keretében nyújtott ügyfélszolgálati tevékenység nem terjed ki a Megrendelő weblapjának és tartalmi elemeinek akár egészben vagy akár részeiben történő elkészítésére, szerveren való elhelyezésére, illetve a Megrendelő által a szerveren elhelyezett anyagokon való bárminemű változtatásra.
 3. Szolgáltató jogosult Megrendelőnek nyújtott szolgáltatások korlátozására, felfüggesztésére Megrendelő egyidejű e-mailben történő értesítésével, amennyiben Megrendelő tevékenysége Szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerű tevékenységét akadályozza vagy veszélyezteti (pl. indokolatlan erő-forráshasználat, kéretlen üzleti ill. reklámcélú levelek küldése).
 4. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt írásban tájékoztatnia kell Megrendelőt. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.
 5. Amennyiben Megrendelő az esedékes szolgáltatási díjakkal a díjbekérőn megjelölt fizetési határidőhöz képest 14 napos, vagy annál nagyobb késedelembe esik, és a díjat elektronikus úton küldött felszólítást követően sem fizeti meg a felszólításban szereplő határidőre, Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni vagy megszüntetni. A szolgáltatás ilyen okból történő felfüggesztése vagy megszüntetése nem mentesíti Megrendelőt a felfüggesztés vagy megszüntetés időpontja előtt már igénybevett szolgáltatás díjának megfizetése alól. Szolgáltató jogosult továbbá a felfüggesztés időtartamára is a mindenkori szolgáltatási díjnak megfelelő összeget felszámítani Megrendelőnek.
 6. Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató jogosult a jogszabályokban biztosított módon, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot felszámítani, amelyet Megrendelő megfizetni köteles.
 7. A Szolgáltatónak átadott, a Megrendelőtől származó, tárolásra átvett bármilyen információ és adat Szolgáltató általi másolása, bárminemű sokszorosítása, felhasználása - kivéve Megrendelő kifejezett írásos kérését és a szolgáltatások technikai megvalósításából adódó átmeneti vagy biztonsági információtárolást
5.3.
A Szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató jogosult elsősorban:
 1. ideiglenesen és előzetes figyelmeztetés nélkül megszakítani a Szolgáltatás nyújtását, amennyiben a Felhasználó megszegte a Szerződésből vagy a jelen ÁSZF-ből kifolyó kötelezettségeit, mindenekelőtt nem fizette meg az egyeztetett Árat annak fizetési határidején belül vagy megszegte a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségeit mindaddig, amíg a Felhasználó helyre nem hozza a mulasztását;
 2. berendezéseiről eltávolítani a Felhasználót és a Felhasználó domainjét érintő összes adatot, amennyiben a Felhasználó ismételten vagy súlyos módon megszegte a Szerződésből vagy a jelen ÁSZF-ből kifolyó kötelezettségeit;
 3. ideiglenesen bizonyos határig korlátozni a Felhasználó rendelkezésére bocsátott lemezterületet, átviteli sebességeket vagy a Felhasználó által a Szolgáltató berendezésein végzett egyéb tevékenységeket, amennyiben a Felhasználó tevékenysége által sor kerülne a Szolgáltató berendezés-üzemeltetése folyamatosságának vagy működőképességének, vagy a többi felhasználó tevékenységének veszélyeztetésére vagy jelentős korlátozására;
 4. átruházni a szerződési jogokat és kötelezettségeket harmadik személyre az eredeti és új Felhasználó beleegyezésével és együttműködésében a Szolgáltatóval szemben fennálló összes fizetési kötelezettség igazolt teljesítését követően. A szerződési jogok és kötelezettségek jelen rendelkezés szerinti átruházására a Felhasználónak nem áll fenn jogi igénye;
 5. bevezetni a Szolgáltatás utólagos védelmi módjait, amennyiben ez szükséges a védelem növelése vagy a Felhasználó védelme érdekében, ha az ilyen védelem bevezetése nem von maga után utólagos pénzügyi költségeket a Felhasználó oldalán vagy amennyiben a Felhasználó az ilyen utólagos költségekkel egyetértett vagy kérte a Szolgáltatás utólagos védelmi módjának bevezetését;
 6. módosítani azt az időszakot, amely után a Felhasználónak rendszeresen számlákat (adóbizonylatok) állít ki (a továbbiakban: „elszámolási időszak”);
 7. utólagosan kiszámlázni a Szolgáltatás olyan tételeit, melyek műszaki okok vagy a Felhasználó utólagos megrendelése miatt nem volt lehetséges beszámítani a szolgáltatási időszak után kiállított számlába;
 8. tájékoztatni a Felhasználót a Szolgáltatást érintő termékekről, valamint a Szolgáltató egyéb tevékenységeiről e-mail útján vagy más megfelelő módon; az ilyen tájékoztatás nem minősül kéretlen levélnek (spam);
 9. egyoldalúan módosítani vagy megváltoztatni a Szolgáltatás funkcionális vagy műszaki specifikációját, vagy javítani a felhasználói felületet a Szolgáltatás hozzáféréséhez, amennyiben az ilyen módosítás, változás vagy javítás összhangban van az adott ágazat legújabb szakmai ismereteivel vagy vitathatatlanul hozzájárul a Szolgáltatás használata közbeni felhasználói kényelemhez;
 10. indokolt esetekben, elsősorban a Szolgáltatás nyújtására szolgáló műszaki berendezések tervezett karbantartásai, műszaki ellenőrzései, felülvizsgálatai, javításai alkalmával vagy áramszünet, válsághelyzetek, terrortámadások, járványok miatt előzetes figyelmeztetés nélkül megszakítani vagy korlátozni a Szolgáltatás nyújtását, de csak a szükséges időszakra;
 11. elutasítani a Szolgáltatás Felhasználó részére történő nyújtását, amennyiben korábban a Szolgáltatás Felhasználó részére történő nyújtása ideiglenesen fel volt függesztve vagy a Szolgáltató illetve az azonos ágazatban tevékenykedő más szolgáltató a kötelezettségek Felhasználó általi ismételt vagy súlyos nem teljesítése miatt elállt a Szerződéstől.
6. A második szintű „Domain regisztráció” szolgáltatás tartalma
6.1.
A Szolgáltató felesleges késedelem nélkül biztosítja a domainnév regisztrációját és üzemeltetését, feltéve, ha a regisztrációt, regisztráció meghosszabbítást vagy domain üzemeltetést nem gátolja a Felhasználó vagy harmadik személy oldalán fennálló akadály.
6.2.
A domain regisztrációra a Megrendelések Szolgáltató általi fogadásának sorrendje szerint kerül sor. A nemzeti „.hu” domain regisztrációjára az ISZT – a magyar domainek központi nyilvántartójának szabályai vonatkoznak. A Felhasználó ezekkel a szabályokkal köteles megismerkedni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az említett feltételek változásáért, a Nyilvántartó egyéb eljárásáért vagy a Felhasználónak ezzel összefüggésben esetlegesen keletkező utólagos károkért.
6.3.
A választott nemzeti „.hu” domain regisztrációs díjának megfizetésével a Felhasználónak nem jön létre a domain sikeres regisztrációjára vonatkozó igénye. Abban az esetben, ha a Nyilvántartó vagy Szolgáltató oldalán felmerülő okok miatt nem sikerül a domaint sikeresen beregisztrálni, a Felhasználó jogosult más domain regisztrációját vagy a domain regisztráció teljes Árának visszatérítését kérni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a domain sikeres vagy sikertelen regisztrációja következtében vagy azzal közvetlen összefüggésben, a Felhasználó oldalán keletkező károkért vagy elmaradt haszonért.
6.4.
A Szolgáltató a második szintű nemzeti vagy nemzetközi domain regisztrációját az adott domain regisztrációja időpontjában érvényes szabályok alapján valósítja meg. A Szolgáltató a regisztrációt a Felhasználó által a domain regisztrációért fizetett összeg Szolgáltató számlájára történő jóváírását követően valósítja meg. A domain regisztrációs díjait a Szolgáltató weboldalán található Árjegyzék tartalmazza.
6.5.
A domain sikeres regisztrációja után fizetett díj vissza nem téríthető. A domain a Szolgáltató Webtárhely szolgáltatásának Felhasználó általi megszüntetését követően is az előfizetett időszak alatt a Felhasználó nevére marad regisztrálva, illetve ha a domain a Szolgáltatóra volt regisztrálva a Felhasználó elsőbbségi használati jogával, abban az esetben a Szolgáltató nevére.
6.6.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó vagy harmadik személyek névszervereinek működőképességéért és beállításáért, sem a Felhasználó által hibásan elvégzett műszaki beállításért. A jogi személy kereskedelemi nevéhez illetve megnevezéséhez, vagy védjegyekhez fűződő tulajdonjogok Felhasználó általi megszegéséért, illetve a Felhasználó általi törvényszegésért olyan domainnevek vagy címjegyzék nevek használata miatt, amelyek más jogosult birtokosok kereskedelmi nevei vagy védjegyei, a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget. Ez a felelősség teljes mértékben a Felhasználóé.
6.7.
Harmadik személy általi vita keletkezése esetén olyan domainre vonatkozóan, amely a Szolgáltató nevében és terhére volt regisztrálva a Felhasználó elsőbbségi használati jogával, a Felhasználó e-mailben vagy telefonon kerül figyelmeztetésre a harmadik személy jogainak lehetséges megsértésére kapcsán. Amennyiben a Felhasználó a harmadik személy jogainak megsértésére vonatkozó figyelmeztetést követő 3 napon belül nem kéri a domain saját nevére való átregisztrálását vagy amennyiben a Felhasználó az ismert elérhetőségeken nem érhető el, a Szolgáltató a vita elkerülése érdekedében jogosult lemondani a domainről a harmadik személy javára. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználónak ez által okozott károkért vagy elmaradt haszonért. 
6.8.
Amennyiben a Felhasználó nem kéri a domain átregisztrációját a saját nevére a figyelmeztetést követő 3 napon belül, vagy amennyiben a Felhasználó az általa megadott elérhetőségeken a Webadmin felületen keresztül nem érhető el, ez úgy értelmeződik, hogy a Felhasználó lemondott a domainhez fűződő elsődleges használati jogáról és a Szolgáltató jogosult:
 1. a harmadik személlyel bíróságon kívüli megegyezést kötni, vagy
 2. lemondani a domainről a harmadik személy javára, vagyis átregisztrálni a domain a harmadik személyre, aki felmutatta a domainre való jogosultságát, vagy
 3. átregisztrálni a domaint harmadik félre saját belátása szerint, vagy
 4. más intézkedéseket foganatosítani, hogy a domainnel kapcsolatban a Szolgáltatót ne érje kár.
6.9.
A Felhasználó tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a Szolgáltató jogosult bármilyen intézkedést foganatosítani annak érdekében, hogy meggátolja saját számára káresemény bekövetkezését a domainnel kapcsolatos harmadik fél általi lehetséges jogok megsértése miatt, és elkerülje a bírósági eljárást. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználónak az ÁSZF ezen pontjában rögzített eljárás alapján való intézkedése miatt okozott károkért vagy elmaradt haszonért.
7. A Felhasználó jogai és kötelezettségei, Megállapodott Szolgáltatások használata
7.1.
A Felhasználó jogosult elsősorban:
 1. használni a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek mellett, amely használatot más Felhasználó, harmadik személy vagy a Szolgáltató semmilyen módon nem zavarhatja;
 2. kérni az Ár arányos részének visszatérítését a Szolgáltatásnyújtás Szolgáltató által okozott szüneteltetése után, mely összeg visszatérítését a Felhasználó a Szolgáltatótól legkésőbb a Szolgáltatásnyújtás szüneteltetését követő egy hónapon belül kéri, vagy jogosult kérni a Szolgáltatásnyújtás 1 nappal való meghosszabbítását a Szolgáltatás minden, a Szolgáltató vagy alvállalkozója által okozott, több mint 5 percig tartó szüneteltetése után, amennyiben eltérően nem állapodtak meg;
 3. érvényeivel és észrevételeivel az ügyfélszolgálathoz fordulni;
 4. tetszőleges domaint választani a Szolgáltató kínálatából vagy a szabad domainekből a domain regisztráció megfelelő szabályaival összhangban;
 5. közvetíteni a Szolgáltatást harmadik személyek számára kizárólag a Szolgáltatóval kötött külön írásos megállapodás alapján;
 6. teljes körű és valós információkat nyújtani a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások minőségét és stabilitását befolyásolható tényekről, mégpedig megfelelő időelőnyben, amennyiben az ilyen információnyújtás a körülményekre és viszonyokra tekintettel lehetséges és várható;
 7. a rendelkezésre bocsátott területet és FTP hozzáférést kizárólag a www oldal elhelyezése, ill. frissítése céljából használni;
7.2.
A Felhasználó köteles elsősorban:
 1. a Szolgáltató berendezésein tilos elhelyeznie:
  1. erotikus és pornográf anyagot (szöveg, képek, videók stb.);
  2. nemzetiségi, faji vagy etnikai intoleranciára ösztönző, fasizmust, kommunizmust vagy más hasonló ideológiákat propagáló tartalmat;
  3. warez-t tartalmazó, warez-re átirányító vagy hasonló szerverekre hivatkozó adatokat;
  4. download szervereket;
  5. illegálisan megszerzett szoftvert harmadik személyek részére történő továbbértékesítés vagy rendelkezésre bocsátás céljából;
  6. chat szervereket;
  7. kéretlen posta (ún. spam) küldésére irányuló szervereket;
  8. az adatbázis rendszereket túlterhelő szervereket;
  9. mértéktelen mennyiségű zene- és filmállományt (mp3, mpeg, avi) tartalmazó szervereket;
  10. a hálózatot rendkívül terhelő szervereket;
  11. szerzői jogokat vagy egyéb szellemi tulajdonjogokat sértő szervereket;
  12. a fentiekben szereplő kategóriák bármelyikébe sorolható bármilyen szervert;
  13. az Európai Unió törvényeit vagy a jó erkölcsöt bármilyen más módon sértő adatokat.
 2. az előzőekkel ellentétes magatartása miatt a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások használatában Szolgáltató korlátozhatja. Ezen korlátozás következtében történt esetleges, a Megrendelő érdekkörébe eső károkozásért Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, vele szemben Megrendelő ilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel;
 3. megfizetni a nyújtott Szolgáltatás Árát, valamint a Szolgáltatásnyújtással kapcsolatos összes díjat a Szerződés és az Árjegyzék szerint, mégpedig a Szolgáltató által kiállított és elektronikus úton kézbesített proforma-számla (díjbekérő) alapján;
 4. a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat tilos harmadik személy rendelkezésére bocsátania a Szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezése nélkül;
 5. a szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt értesíteni az Ügyfélszolgálatot vagy a Szolgáltató által az adott Szolgáltatáshoz Interneten rendelkezésre bocsátott felhasználói web felület segítségével (a továbbiakban: „Szolgáltatás adminisztrációs felülete”) a Kapcsolattartási név változását, mégpedig legkésőbb a változást követő 30 napon belül; az azonosító adatok és számlázási adatok összes változását, mégpedig legkésőbb az ilyen változást követő 30 napon belül;
 6. késedelem nélkül jelenteni a Szolgáltatónak a Felhasználó által ismert összes olyan tényt, amely hátrányosan befolyásolhatná a Szolgáltató Szolgáltatásnyújtásá;
 7. az FTP területet és az átviteli sebességeket olyan egyéb adatok tárolására, archiválására esetleg mentésére használni, amelyek nem függnek össze a Felhasználó www oldalával, esetleg a Felhasználók közötti adatátvitelre szolgáló területként;
 8. a Szolgáltatásokat nem szabad olyan módon használnia, amely a többi Felhasználót aránytalanul korlátozná az adott Szolgáltatások használatában, vagy más módon korlátozná a Szolgáltatót;
 9. a Szolgáltatásokat a hatályos törvényekkel, a Szerződéssel, valamint a Szolgáltató esetleges utasításaival vagy útmutatásaival összhangban használni.
7.3.
A Felhasználó tudomásul veszi a 300/2005 sz. törvény (Büntető törvénykönyv, a későbbi előírások értelmében) szerinti büntetőjogi felelősségét az említett törvény rendelkezéseivel ellentétes eljárás esetén.
8. Felmondási jog
8.1.
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a megrendelés során Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.
8.2.
A Felhasználó szerződéstől való, jelen ÁSZF 8.1. pontja szerinti elállásával a szerződés a kezdetétől fogva megszűnik. A Szolgáltató köteles leállítani a Szolgáltatás nyújtását és a szerződéstől való elállástól számított 15 napon belül visszatéríteni a Felhasználónak a szolgáltatásért fizetett árat vagy előleget, amelyet a Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos költségekkel együtt fizetett meg.
9. Szolgáltatás módosítása
9.1.
A Felhasználó bármikor jogosult kérni a Szolgáltatótól a Szolgáltatás módosítását, bővítését vagy szűkítését, amennyiben nem egyszeri Szolgáltatásról van szó, amelynek teljesítése már megtörtént. A Szolgáltató köteles a kérelmének haladéktalanul, legkésőbb a következő elszámolási időszak kezdetéig eleget tenni, amennyiben ennek nincsenek semmilyen műszaki, technológiai vagy jogi akadályai és amennyiben a Felhasználó minden, a Szolgáltatóval szemben fennálló fizetési kötelezettségét teljesítette.
9.2.
A Szerződés vagy a Megrendelés bármilyen módosítása vagy kiegészítése a Szolgáltató weboldalán leadott új Megrendeléssel, az Ügyfélszolgálaton keresztül vagy írásban valósítható meg.
9.3.
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan megváltoztatni az ÁSZF-et és az árakat. Az árak változásáról a Felhasználót csak áremelkedés esetén szükséges tájékoztatni 30 nappal korábban. 
9.4.
Az ÁSZF vagy az Árjegyzék módosítása az írásbeli vagy elektronikus értesítés Felhasználó számára történő kézbesítés napján minősül bejelentettnek. Vitás esetekben, amennyiben a kézbesítés nem igazolható, a módosítás az ÁSZF módosításról szóló értesítés a Felhasználó által a Szolgáltatás felhasználói felületén megadott utolsó ismert lak- vagy székhelycímére, vagy az utolsó ismert e-mail címére történő küldés napján minősül bejelentettnek.
9.5.
Abban az esetben, ha a Felhasználó nem ért egyet az ÁSZF vagy az Árjegyzék módosításával, jogosult elállni a Szerződéstől, mégpedig a Szerződéstől való elállás írásbeli bejelentésének kézbesítésével legkésőbb az ÁSZF vagy az Árjegyzék módosítása bejelentésének napjától számított 1 hónapon belül. A Szerződéstől való elállás joghatásai a Szerződéstől való elállás írásbeli bejelentésének Szolgáltató számára történő kézbesítése napján lépnek életbe.
10. A Szerződés időtartama és megszűnése
10.1.
Jelen szerződés az aláírás napján lép érvénybe, határozatlan időre, amennyiben a szerződő felek eltérően nem állapodtak meg.
10.2.
A szerződő felek bármikor felmondhatják a szerződést indoklás nélkül. A felmondás csak írásban történhet, a felmondási idő 30 nap.
10.3.
Bármelyik fél azonnali felmondással élhet, ha a másik szerződő fél elmulasztja jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit. A felmondás nem mentesíti egyik felet sem a felmondáskor fennálló kötelezettségei alól.
10.4.
Felhasználó a szerződéskötést követő 30 napon belül indoklás nélkül felmondhatja a szerződést, ebben az esetben Szolgáltató köteles visszafizetni a teljes befizetett szolgáltatási díjat.
10.5.
A Szerződéstől való elállás az egyik szerződő fél Szerződéstől való elállására vonatkozó írásbeli nyilatkozat másik szerződő fél számára történő kézbesítése napján lép hatályba Ez nem érvényes, ha a Szolgáltató a Szerződéstől a jelen ÁSZF 7. cikk 7.2. bek. a), b) és f) pontjainak megszegése miatt áll el, amikor az elállás érvényességéhez írásbeli nyilatkozat helyett más igazolható mód is elegendő (e-mail, fax).
10.6.
Bármelyik szerződő fél jogosult felmondani a határozatlan időre kötött Szerződést, bármilyen okból kifolyólag vagy indoklás nélkül is. A Szerződés felmondása történhet írásban vagy e-mail útján, amelyet minden esetben kézbesíteni kell a másik szerződő fél számára. A felmondási idő 1 hónap és a másik fél számára igazolt kézbesítést követő naptári hónap első napján kezdődik.
10.7.
A határozott időre kötött szerződés a szerződő felek eltérő megállapodása híján a szerződésben meghatározott idő elteltével szűnik meg. A határozott időre szóló szerződés nem mondható fel.
10.8.
A szerződés a szerződő felek írásbeli megállapodásával is megszűnik.
10.9.
Kézbesítési fikció. A felmondás vagy a Szerződéstől való elállás érvényes kézbesítésének minősül azok átvételének címzett szerződő fél általi megtagadása is, valamint a felmondás vagy a Szerződéstől való elállás sikertelen kézbesítése is a szerződő fél Szerződés fejlécén szereplő vagy a másik szerződő félnek a jelen ÁSZF-ben feltüntetett módon bejelentett címére, vagy a küldemény át nem vétele a postán a meghatározott átvételi határidőn belül. Az e-mail üzenet a másik szerződő fél számítógépén való megjelenítést igazoló tértivevény fogadásával minősül kézbesítettnek („Return Receipt – Displayed“). Az e-mail útján történő kézbesítéssel kapcsolatos kétségek felmerülése esetén rendes kézbesítésnek minősül a szerződő fél Szerződésben (Megrendelésben) vagy a Szolgáltatás adminisztrációs felülete azonosító adataiban feltüntetett utolsó ismert e-mail címére történő küldés.
11. A szolgáltatás Ára, fizetési feltételek
11.1.
A Szolgáltatás Árai a Felhasználónak a weboldalon feltüntetett árak szerint kerülnek kiszámlázásra. A Szolgáltató az előre meghatározott és közzétett feltételek alapján eldöntheti, hogy a feltételeket teljesítő Felhasználónak a Szolgáltatás részét vagy az összes Szolgáltatást bizonyos ideig kedvezményes áron vagy díjmentesen nyújtja. 
11.2.
A Szolgáltató jogosult megváltoztatni az ár összegét és az árképzési szabályokat. A Szolgáltató 30 nappal korábban köteles értesíteni a Felhasználót az összes áremelésről.
11.3.
A számla fizetési határideje a Felhasználó részére a számlán szereplő határidő, amennyiben a felek eltérően nem állapodtak meg.
11.4.
A Felhasználó a Szolgáltatás összes díját átutalással illetve Paypal fizetési módok használatával köteles teljesíteni a Szolgáltató bankszámlájára, mégpedig a díjbekérőn szereplő fizetési határidőn belül, ha a szerződő felek eltérően nem állapodtak meg. A költség elszámolásra alkalmas számla a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára történő jóváírás napján kerül kiállításra és minősül teljesítettnek, ellenkező esetben a Felhasználó késedelembe esik.
11.5.
A Szolgáltató jogosult minden késedelmes nap után a Szolgáltatás árának 0,1 %-át szerződéses késedelmi kamatként kiszámlázni a Felhasználónak.
11.6.
A Felhasználó jogosult az ár arányos részének visszatérítésére a Szolgáltatásnyújtás Szolgáltató által okozott szüneteltetési idejére vonatkozóan. A Felhasználó az ár arányos részének visszatérítését a Szolgáltatótól legkésőbb a Szolgáltatás szüneteltetésétől számított három hónapon belül kérheti. Abban az esetben, ha a Szolgáltatás szüneteltetésére akár csak részben is a Felhasználó hibájából vagy gondatlanságából került sor, a Felhasználó az Ár arányos részének visszatérítésére a mulasztása mértékétől függően jogosult. Abban az esetben, ha a Szolgáltatás szüneteltetését teljes mértékben a Felhasználó okozta, a Felhasználó nem igényelheti vissza az Ár semmilyen részét.
11.7.
Az Ár visszatérítendő része az elszámolási időszak adott időszakai hosszának egész órákra felfelé kerekített összegével szorzott havidíj része. A Szolgáltató az Ár arányos részének visszatérítése helyett meghosszabbíthatja a Szolgáltatás előfizetett időszakát a Felhasználó számára, mégpedig 1 nappal a Szolgáltatások Szolgáltató vagy alvállalkozói által okozott minden, 5 percet meghaladó szüneteltetése után, amennyiben a szüneteltetés az adott elszámolási időszakban a Szolgáltatásnyújtás teljes idejének 0,4 %-át meghaladó ideig tartott.
11.8.
A Felhasználó köteles teljesíteni az összes kiszámlázott összeget abban az esetben is, ha a Szolgáltatást a Felhasználótól eltérő személyek használták. A Szolgáltatás Felhasználótól eltérő személyek általi jogosulatlan használata esetén a Felhasználó köteles teljesíteni az összes, Szolgáltató által kiszámlázott összeget mindaddig, amíg a Szolgáltató le nem állítja a Szolgáltatás nyújtását a Felhasználó Szolgáltatással való visszaélésre vonatkozó bejelentése alapján. 
11.9.
Felhasználó kijelenti, hogy a díjbekérő kiegyenlítését követően a Szolgáltató által kiállított, a Felhasználó e-mail címére küldött a jogszabályi előírásoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja.
11.10.
A Felhasználó köteles teljesíteni az összes kiszámlázott összeget abban az esetben is, ha a Szolgáltatást a Felhasználótól eltérő személyek használták. A Szolgáltatás Felhasználótól eltérő személyek általi jogosulatlan használata esetén a Felhasználó köteles teljesíteni az összes, Szolgáltató által kiszámlázott összeget mindaddig, amíg a Szolgáltató le nem állítja a Szolgáltatás nyújtását a Felhasználó Szolgáltatással való visszaélésre vonatkozó bejelentése alapján; a Szolgáltató a bejelentést követően felesleges késedelem nélkül köteles korlátozni a Szolgáltatás nyújtását.
12. A szerződő felek felelőssége
12.1.
A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások tárgyát nem képezi a Felhasználó weboldalainak tartalmi ellenőrzése. A Szolgáltató nem felel a weboldalak tartalmáért, melyet a Felhasználó a Szolgáltató jelen ÁSZF szerint nyújtott Szolgáltatásai alapján tett hozzáférhetővé és közzé. A Felhasználó nem felel a Szolgáltató tevékenységéért, amennyiben ezen tevékenység nem a Felhasználó kérésére, utasítására vagy érdekében volt megvalósítva. Az ilyen kérés vagy utasítás írásban, elektronikus úton tehető meg a Szolgáltatás adminisztrációs felületén keresztül, illetve e-mailben, telefonon vagy hasonló igazolható módon.
12.2.
A Szolgáltató által okozott esetleges kár esetén a Szolgáltató kiegyenlítheti azt, illetve csökkentheti a kár összegével azonos értékű Szolgáltatás nyújtásával.
13. Szerződő felek közötti kommunikáció
13.1.
A szerződő felek közötti kommunikáció elsősorban elektronikus úton történik (megrendelések, módosítási kérelmek, fizetési igazolások, aktivációs információk, előlegszámlák küldése stb.).
13.2.
A valamely szerződő fél bármilyen jogi igénye érvényesítésének alapjául szolgáló tényeket érintő bejelentéseket a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon szükséges megtenni, a másik szerződő fél számára igazoltan bejelentve vagy írásban kézbesítve. Az általános informatív bejelentések a másik szerződő félnek szóban vagy telefonon is bejelenthetők. A konfigurációs felület minden esetben a Szolgáltató weboldalán keresztül érhető el.
13.3.
A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a helytelen vagy elavult adatok miatt keletkező Szolgáltatásszüneteltetésért vagy egyéb kockázatokért (pl. az előlegszámla kézbesíthetetlensége a helytelenül beállított vagy nem létező kapcsolattartási e-mail címre). A kapcsolattartási e-mail címnek működőképesnek és a Felhasználó által rendszeresen ellenőrizettnek kell lennie.
13.4.
Az összes személyes adat a hatályos jogszabályok, elsősorban a Személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében védelem alá esik.
13.5.
A Szolgáltató nem jogosult a Felhasználó internetes prezentációinak tartalmába való beavatkozásra, a Felhasználó elektronikus postájának figyelésére vagy tárolására, kivéve a Felhasználó számára végzett rendszeres adatmentési tevékenységet a Felhasználó megrendelése alapján.
13.6.
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy minden szükséges lépést megtesz a Felhasználó személyes adatainak lehető legnagyobb biztosítása érdekében, valamint a Felhasználó összes adat-, adatbázis- és postai állományának elvesztése, sérülése vagy megsemmisülése elleni biztosítása érdekében.
14. Közös rendelkezések
14.1.
A Felhasználó és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit a Szerződés (Megrendelő) és jelen ÁSZF szabályozza.
14.2.
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napján lép érvénybe és hatályba, kivéve, ha a Szerződés eltérően rendelkezik. 
14.3.
Szétválaszthatóság. A Szerződés vagy az ÁSZF valamely rendelkezésének érvénytelensége nincs befolyással a Szerződés vagy az ÁSZF bármely más rendelkezésének érvényességére, amennyiben ezen rendelkezés elválasztható. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy szükség esetén az érvénytelen rendelkezéseket felesleges késedelem nélkül olyan rendelkezéssel váltják fel, amely tartalmával és céljával a legjobban közelít az érvénytelen rendelkezés céljához.
14.4.
A Szerződés teljessége. A Szerződés a szerződő felek közötti teljes megállapodást jelenti a Szerződés tárgyának értelmében és felváltja az összes korábbi szóbeli vagy írásbeli, azonos Szolgáltatást érintő megállapodást, ígéretet, bejelentést vagy garanciát, amennyiben a szerződő felek írásban eltérően nem állapodtak meg.
15. Panaszkezelés rendje
15.1.
Cégünk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 
15.2.
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.  
15.3.
Az írásbeli panaszt cégünk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
15.4.
Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu
15.5.
Vagy területi szerveihez:
Fejér Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Főosztályvezető: Schneider Istvánné
Osztályvezető: dr. Czifra Judit
Cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 936.
Telefonszám: +36 22 501 751, +36 22 501 626,
Telefax: +36 22 501 627
E-mail: fogyved_kdf_szekesfehervar@nfh.hu
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:
http://www.nfh.hu/teruleti
15.6.
Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html
15.7.
A Szolgáltató továbbított információk tartalmára vonatkozó felelősségét az Elektronikus kereskedelemről szóló törvény 6. §-a szabályozza.
16. SZERZŐI JOGOK
16.1.
Miután a webonic.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a webonic.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 
16.2.
A webonic.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
16.3.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
16.4.
Tilos a webonic.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a webonic.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
17. ADATVÉDELEM
17.1.
Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://letoltes.webonic.hu/adatvedelem.pdf
17.2.
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napján lép érvénybe és hatályba, kivéve, ha a Szerződés eltérően rendelkezik. A Megrendelés a Szolgáltató általi elfogadás és a Szolgáltatásért kiállított előlegszámla Felhasználó általi tejesítése napján lép érvénybe és hatályba. A számla teljesítésének a fizetés Szolgáltató számlájára történő jóváírása minősül.
17.3.
Szétválaszthatóság. A Szerződés vagy az ÁSZF valamely rendelkezésének érvénytelensége nincs befolyással a Szerződés vagy az ÁSZF bármely más rendelkezésének érvényességére, amennyiben ezen rendelkezés elválasztható. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy szükség esetén az érvénytelen rendelkezéseket felesleges késedelem nélkül olyan rendelkezéssel váltják fel, amely tartalmával és céljával a legjobban közelít az érvénytelen rendelkezés céljához.
17.4.
A Szerződés teljessége. A Szerződés a szerződő felek közötti teljes megállapodást jelenti a Szerződés tárgyának értelmében és felváltja az összes korábbi szóbeli vagy írásbeli, azonos Szolgáltatást érintő megállapodást, ígéretet, bejelentést vagy garanciát, amennyiben a szerződő felek írásban eltérően nem állapodtak meg.
17.5.
Szerződés és ÁSZF közötti viszony. Abban az esetben, ha a szerződő felek közötti, Szerződésben (Megrendelésben) szereplő megállapodások ellenkeznek az ÁSZF rendelkezéseivel, a Szerződés rendelkezései elsőbbséget élveznek az ÁSZF rendelkezéseivel szemben. Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató írásbeli Szerződést kötnek, jogaikat és kötelezettségeiket a jelen ÁSZF csak olyan terjedelemben szabályozza, amely a szerződésben nincs eltérően szabályozva.
17.6.
A szerződések a Szolgáltatónál elektronikus formában vannak archiválva és a Felhasználó számára kérésre elérhetők. A 2011.01.01. után kötött szerződések a Szolgáltató weboldalán is archiválva vannak a szolgáltatás felhasználói névvel és jelszóval védett elektronikus adminisztrációs felületén. A Felhasználó számára a „Szolgáltatások” szekcióban érhetők el felhasználói hozzáférési név és jelszó megadása után.
17.7.
Fogyasztóvédelmi vonatkozásban felügyeleti hatóságként a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet Pozsonyi kerületi felügyelősége jár el (székhely: Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Pozsony).
Székesfehérvár, 2015. július 21.
18.1.
A Szerződés és a jelen ÁSZF magyar nyelven készült és köttetik meg. Abban az esetben, ha idegen nyelvű példányban kerülnek aláírásra, a magyar nyelvű szöveg az irányadó.
18.2.
Az a természetes személy, aki a Szerződést a Felhasználó mint jogi személy nevében köti meg, személyesen felel az összes jogi következményért és okozott kárért, amennyiben nem volt jogosult a Felhasználó – jogi személy nevében eljárni.
18.3.
Jelen Általános feltételek 2007. október 01-én lépnek érvénybe és hatályba.
18.4.
Jelen Általános feltételek a 2011. december 01-i módosításokat és kiegészítéseket tartalmazó, 2012. január 01-től hatályos teljes változat.